ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website http://www.bigbud-maastricht.nl//, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 1 – Algemeen


Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.

1. U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.

2. U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.


Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik.

U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.


Artikel 3 – Beperking/beëindiging

Big Bud behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Big Bud. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen / Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van de zijde van Big Bud zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Big Bud waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. Big Bud is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

2. Gratis artikelen of artikelen die als cadeau of actie-artikel in de webshop verkrijgbaar zijn, zijn niet los te bestellen.


Artikel 5 – Leverings- en verzendinformatie

We zullen altijd zo snel mogelijk, nadat we uw betaling hebben ontvangen, uw pakket opsturen.Normaal moet u binnen 2 a 3 dagen uw bestelling kunnen ontvangen. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht Big Bud niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal Big Bud u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan Big Bud. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.Verzendrestricties
Let op: Wij versturen geen producten naar landen buiten Europa. Deze verzendrestricties zijn bindend.


Artikel 6 – Risico tijdens transport

Tijdens het transport van het product of de producten draagt Big Bud geen risico van schade, diefstal of verlies.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 8 – Bedenkperiode

Wij kunnen helaas geen produkten retour ontvangen om hygienische reden, dan wel houdbaarheid van het produkt of echtheid van het produkt.
Produkten gekocht die speciaal voor u besteld zijn / op bestelling, kunnen niet geretourneerd worden.
Afgeprijsde produkten worden ook niet retour genomen.


Artikel 9 – Garantie

1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd aan Big Bud, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd. gebruiksprodukten worden niet geruild om hygienische redenen.

2. Indien Big Bud van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding.

3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Big Bud is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Big Bud voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

2. Onverminderd artikel 10 lid 1, is Big Bud niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

3. U stemt er hierbij mee in om Big Bud, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 11 – Bewijs

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Big Bud als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Big Bud en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.


Artikel 12 – Douane

Big Bud kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Big Bud u niet vergoeden voor enige betalingen. Ook zo wanneer het postbedrijf bepaalde produkten niet wendt te vervoeren/ leveren zijn wij hier niet voor aansprakelijk te stellen.


Artikel 13 – Betaling

1. Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Check Out pagina op onze website.

2. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die Big Bud hiervoor moet maken.


Artikel 14 – Diversen

1. Big Bud behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.

3. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.


– Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding –

Shopping cart

Are you over 18?

You must be 18 years of age or older to view page. Please verify your age to enter.

Access forbidden

Your access is restricted because of your age.

I am 18 or Older I am Under 18
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account